Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Wychowawcy i ich kompetencje

Starszy wychowawca koordynator Monika Zamojska m.zamojska@domydladzieci.ustka.pl
Młodszy wychowawca Monika Kujawa m.kujawa@domydladzieci.ustka.pl
Wychowawca Katarzyna Grzegorczyk k.grzegorczyk@domydladzieci.ustka.pl
Wychowawca Lidia Korzeniowska-Mikulińska l.korzeniowska-mikulińska@domydladzieci.ustka.pl
Wychowawca Agnieszka Jachowicz a.jachowicz@domydladzieci.ustka.pl
Wychowawca Krzysztof Kaczmarek k.kaczmarek@domydladzieci.ustka.pl
Wychowawca Alicja Kolańska a.kolanska@domydladzieci.ustka.pl
Wychowawca Barbara Waśko b.wasko@domydladzieci.ustka.pl

Do zadań Koordynatora należy wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Prowadzenie ewidencji dzieci przebywających w placówce.
 2. Reprezentowanie Placówki na zewnątrz.
 3. Nadzorowanie pracy procesów opiekuńczo - wychowawczych dzieci.
 4. Nadzór nad organizacją Placówki oraz pracą wychowawców.
 5. Opracowanie z wychowawcami i dziećmi zasad panujących w Placówce oraz nadzór nad ich przestrzeganiem.
 6. Przygotowanie i wdrożenie nowego pracownika do pracy, zapoznanie go z zasadami Placówki i wszystkimi procedurami oraz zarządzeniami Dyrektora.
 7. Nadzór nad zapoznawaniem się z zarządzeniami Dyrektora przez wychowawców.
 8. Przedstawianie Dyrektorowi Centrum do akceptacji harmonogramów pracy (grafików) do 26-go każdego miesiąca na następny miesiąc.
 9. Organizowanie zastępstw na czas nieobecności wychowawców.
 10. Ustalenie i podział środków finansowych na realizacje potrzeb wychowanków oraz rozliczanie przyznanych środków zgodnie z ustaleniem.
 11. Nadzór nad powierzonym sprzętem, urządzeniami, meblami i innymi składnikami majątku Placówki, zgłaszanie awarii, uszkodzeń, zgłaszanie bieżących potrzeb w zakresie uzupełniania mienia Placówki.
 12. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji indywidualnej wychowanków, a w szczególności nad terminem sporządzenia diagnozy psychofizycznej, planu pomocy dziecku, karty pobytu dziecka oraz dokumentacji adopcyjnej.
 13. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji Placówki.
 14. Nadzór nad przestrzeganiem procedur postepowania w pracy z dzieckiem w przypadku wystąpienia sytuacji trudnych lub zagrażających życiu dzieci oraz nad procedura związaną z procesem realizacji farmakologicznych zaleceń lekarskich.
 15. Organizacja i przebieg spotkań z wychowawcami. Prowadzenie zebrań raz w tygodniu z wychowawcami oraz wychowankami. Wyznaczanie osoby do prowadzenia społeczności.
 16. Uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach koordynatorów z Dyrektorem Centrum w celu wymiany informacji nt. dzieci, omówienia bieżących spraw organizacyjnych.
 17. Prowadzenie ewidencji praktykantów oraz wolontariuszy współpracujących z wychowankami Placówki, nadzór nad działalnością tych osób.
 18. Współpraca z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym zatrudnionymi w Centrum, zlecanie zadań w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
 19. Uczestnictwo w Zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka oraz sygnalizowanie potrzeb zwołania Zespołu w każdej sytuacji wymagającej niezwłocznego przeanalizowania sytuacji, celem ustalenia form i zasad pracy z dzieckiem i rodziną.
 20. Dwa razy w roku przedstawia Dyrektorowi Centrum sprawozdania z dotychczasowej działalności Placówki.
 21. Wyznaczanie zastępcy na czas planowanej nieobecności.
 22. Przekazywanie Dyrektorowi Centrum raz w miesiącu propozycji kieszonkowego dla wychowanków.
 23. Pełnienie dyżurów wychowawczych.

 

Wychowawca wykonuje następujące obowiązki:

 

 1. Dokonuje analizy sytuacji dziecka ( mocnych stron i potrzeb ) nowoprzyjętego dziecka od przyjęcia dziecka do placówki oraz dziecka przebywającego już w placówce. Dokonując analizy wychowawca korzysta z pomocy innych osób działających na rzecz dziecka i rodziny w terminie określonym przez dyrektora osobnym dokumentem.

 2. Bierze udział w dokonywaniu diagnozy dziecka nowo przyjętego do placówki wspólnie z psychologiem.

 3. Opracowuje planu pomocy dziecku w terminie wyznaczonym przez dyrektora osobnym dokumentem.

 4. Realizuje zadania wynikające z planu pomocy dziecku.

 5. Prowadzi bieżącą diagnozę potrzeb dziecka w sferze edukacyjnej, opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi z rodziną, relacji społecznych i funkcjonowania w grupach oraz organizowanie pomocy w celu ich zabezpieczenia.

 6. Prowadzi indywidualną pracę z dzieckiem oraz pracę z grupą dzieci, którą dokumentuje.

 7. Bierze udział w pracach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

 8. Prowadzi dokumentację dziecka zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dyrektora.

 9. Współpracuje z rodziną dziecka, osobami biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka, sądem, szkołą, ośrodkami pomocy oraz innymi instytucjami.

 10. Realizuje zalecenia psychologa w zakresie postępowania z dzieckiem.

 11. Realizuje zalecenia specjalistów w zakresie postępowania z dzieckiem.

 12. Dokonuje obserwacji i analizy zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w placówce oraz wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w placówce.

 13. Uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach z koordynatorem w celu wymiany informacji na temat dzieci, omówienia bieżących spraw organizacyjnych.

 14. Zgłasza na bieżąco do psychologa potrzebę indywidualnych konsultacji wychowanka z psychologiem.

 15. Wydaje środki finansowe na realizację potrzeb dziecka oraz rozlicza przyznane środki zgodnie z wcześniejszym ustaleniem z koordynatorem.

 16. Dba na dyżurze o powierzony sprzęt, urządzenia, meble, i inne składniki majątku placówki.

 17. Zgłasza koordynatorowi awarie, uszkodzenia.

 18. Bierze pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie uzasadnionych potrzeb swoich podopiecznych m.in. takich jak: żywność, odzież, obuwie, środki czystości, leki, zabawki odpowiednie do wieku, przybory szkolne, książki i pomoce dydaktyczne, itp.

 19. Organizuje i odpowiada za porządek , bezpieczeństwo oraz przygotowanie posiłków w placówce.

 20. Ustala zgodnie z regulaminem wysokość kieszonkowego wychowanków i propozycje przedstawia koordynatorowi.

 21. Wszelkie działania na rzecz dziecka, rodziny i placówki konsultuje z koordynatorem.

 22. Przestrzega zasad domu, zespołu oraz procedur panujących w placówce.

 23. Wykonuje polecenia służbowe wydane przez swoich przełożonych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kunikowska 08-09-2017 13:03:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Maciejuk 11-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Maciejuk 22-09-2023 14:10:12