Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Regulamin Pracy


REGULAMIN PRACY

Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci

ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne

Art.1

Podstawę prawną ustalenia regulaminu pracy stanowią przepisy kodeksu pracy.

Art.2

Regulamin pracy jest aktem normatywnym, ustalającym wewnętrzną organizację i porządek w procesie pracy w Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce oraz w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracowników.

Art.3

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Centrum - Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci

 2. pracodawca - rozumie się przez to Centrum, w imieniu którego działa Dyrektor.

 3. pracownik - osoba, która zatrudniona jest w Centrum na podstawie umowy o pracę lub innego aktu będącego podstawą do nawiązania stosunku pracy, bez względu na zajmowane stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz podstawę nawiązania stosunku pracy.

 4. Placówka - rozumie się przez to wyodrębnione placówki opiekuńczo - wychowawcze:

a) Dom przy Tetmajera w Przewłoce, z siedzibą w Przewłoce, przy ul. Tetmajera 4

b) Dom przy Kościuszki w Ustce z siedzibą w Ustce przy ul. Kościuszki 2a

c) Dom przy Głogowej w Słupsku, z siedzibą w Słupsku przy ul Głogowej 3

d) Mieszkanie przy Jagiełły w Słupsku, z siedzibą w Słupsku przy ul. Jagiełły 1/3

e) Dom przy Kochanowskiego w Przewłoce, z siedzibą w Przewłoce przy ul. Kochanowskiego 10.

Art.4

 1. Obowiązki i uprawnienia pracowników określają przepisy Ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych oraz Ustawy z 26.06.1974r. Kodeks pracy.

 2. Celem Regulaminu pracy jest sprecyzowanie reguł porządku pracy, ułatwiających należyty przebieg oraz dostosowanie podstawowych zasad prawa pracy do warunków istniejących w zakładzie pracy.

 3. W czasie nieobecności pracodawcy decyzje w sprawach wynikających ze stosunku pracy podejmuje osoba przez niego upoważniona.

 4. Przepisy Regulaminu pracy mają zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych w Centrum Administracyjnym Domów dla dzieci w Ustce bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko.

 5. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z Regulaminem. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, zostanie dołączone do akt osobowych. (załącznik nr 1)


ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki Pracodawcy

Art.5

1. Do obowiązków Pracodawcy należy w szczególności:

a) przydzielania zadań pracownikowi podejmującemu pracę w Centrum,
b) zaznajomienie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz podstawowymi uprawnieniami, a także z przepisami dotyczącymi przestrzegania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

 1. zaznajamianie pracowników z przepisami bhp i przeciwpożarowymi.
  d) organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
  e) zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
  f) przydzielanie potrzebnych materiałów i narzędzi pracy,
  g) terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia,
  h) ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  i) zaspokojenie, w miarę posiadanych środków, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników, zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  j) szanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika,
  k) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
  l) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej,

ł) przyjąć i stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników,
m) stosowanie kar dyscyplinarnych w każdym wypadku zaniedbywania obowiązków,
n) przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
o) przeciwdziałanie mobbingowi,

p) na podstawie art.226 pkt.2 kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracownicy informowani są o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą i zasadach ochrony przez zagrożeniami każdorazowo podczas przyjmowania do pracy lub zmiany stanowiska pracy w czasie szkolenia wstępnego ( instruktażu ogólnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w czasie szkolenia okresowego)
p) wpływanie na kształtowanie dobrej atmosfery w pracy, zasad współżycia społecznego oraz współpracy i współodpowiedzialności za interesy i dobre imię Centrum.

2. Przed rozpoczęciem pracy pracodawca zapoznaje pracownika z treścią: regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń, regulaminu organizacyjnego, statutu jednostki, ustawy o ochronie danych osobowych, regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracownik składa pisemne oświadczenie w tej sprawie, oświadczenie dołącza się do akt osobowych. Wyżej wymienione dokumenty znajdują się do wglądu na stanowisku pracy ds. kadr.

3. Do praw pracodawcy należy w szczególności wydanie pracownikom, w ramach uprawnień kierowniczych, wiążących poleceń służbowych, zarządzeń dotyczących pracy, które powinny być zgodne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę, oraz ustalenie zakresu obowiązków, zadań, czynności pracowników oraz ich egzekwowanie.


ROZDZIAŁ III
Podstawowe obowiązki i uprawnienia Pracownika

Art.6

1. Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie oraz przestrzegać dyscypliny pracy, jak również stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy.
2. Pracownik jest zobowiązany w szczególności:


a) rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę,
b) przestrzegać prawo, przestrzegać ustalonego w Centrum czasu pracy,
c) przestrzegać regulaminu pracy, statutu i ustalonego odrębnymi przepisami porządku,
d) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych,
e) uczestniczyć w obowiązkowych szkoleniach z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
f) poddawać się okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim,
g) udzielać informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępniać dokumenty znajdujące się w posiadaniu Centrum, jeżeli prawo tego nie zabrania,
h) zachować tajemnicę państwową i służbową w zakresie przewidzianym przez prawo,
i) należycie wykonywać polecenia Dyrektora Centrum dotyczące pracy,
j) godnie reprezentować Centrum w pracy i poza nim,
k) dbać o porządek i czystość na stanowisku pracy i w jego sąsiedztwie,
l) dbać o należyty porządek oraz wygląd pomieszczeń socjalnych oraz korzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem,

ł) dbać o estetyczny ubiór,
m) niezwłocznie powiadomić przełożonego o zauważonym wypadku przy pracy albo zagrożeniu życia ludzkiego lub zdrowia,
n) zapoznać się i przestrzegać obowiązujących na danym stanowisku zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz znać lokalizację podręcznego sprzętu gaśniczego, także posiadać umiejętności posługiwania się nim,
o) współdziałać z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
p) podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach
organizowanych przez pracodawcę.

3. Pracownik ma prawo do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami, wykonywanej w warunkach poszanowania godności osobistej.
4. W szczególności pracownik ma prawo do:

a) do zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
b) do wyposażenia stanowiska w odpowiednie środki i sprzęt,
c) do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
d) do terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę,
e) do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
f) do równouprawnienia, czyli równego traktowania w zatrudnieniu.
g) zaspokajania potrzeb socjalnych, zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
h) urlopu wypoczynkowego w przysługującym wymiarze.
5. Pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciem, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołującym uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.
6. Przydziału prac dokonuje Dyrektor Centrum, który jednocześnie odpowiada za dostarczenie pracownikowi niezbędnych do wykonania pracy materiałów i środków.
7. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie placówek w stanie po spożyciu alkoholu jest zabronione. Na teren placówek nie można wnosić alkoholu.
8. W placówkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

Art. 7

Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art 52 § 1 pkt 1 k.p. jest:

 1. Złe lub niedbałe wykonywanie pracy, które mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 2. Rażąca niedbałość o sprzęt, narzędzia i powierzone materiały,

 3. Wykonywanie prac nie związanych ze stosunkiem pracy w trakcie godzin pracy.

 4. Nieusprawiedliwione nieprzybycie do pracy, częste spóźnianie się, lub samowolne opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia.

 5. Stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu innego środka odurzającego albo spożywanie alkoholu lub innego środka odurzającego w miejscu pracy.

 6. Uporczywe naruszanie zasad i przepisów bhp oraz przeciwpożarowych.

 7. Wykonywanie pracy zarobkowej w czasie orzeczonej w zwolnieniu lekarskim niezdolności do pracy lub zawinione wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób rażąco niezgodny z jego celem.

 8. Działania lub zachowania uznane w kodeksie pracy za mobbing.

ROZDZIAŁ IV
Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzeń

Art.7

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wykonywanej pracy
i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilość i jakość świadczonej pracy.

Art.8

1. Wynagrodzenie jest płatne w formie pieniężnej.
2. Wynagrodzenie wypłacane jest co miesiąc z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca, jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
3. Wypłata wynagrodzenia następuje w godzinach pracy.
4. Wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi na konto za jego uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie lub do rąk własnych.
5. Szczegółowe zasady wynagrodzenia pracowników, udzielenia im świadczeń socjalnych regulują w Centrum: oddzielny regulamin wynagrodzenia i regulamin świadczeń funduszu socjalnego.

ROZDZIAŁ V
Porządek pracy, system i rozkład czasu pracy

Art.9

 1. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez pracownika na wykonywanie obowiązków.

 2. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy do wykonywania pracy w siedzibie Centrum lub w innym miejscu przez pracodawcę wyznaczonym. Pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.

Art. 10

 1. Czas pracy dla pracowników, których miejscem pracy jest Placówka opiekuńczo-wychowawcza, zatrudnionych m.in. na stanowisku opiekuna dziecięcego, wychowawcy, starszego wychowawcy , starszego wychowawcy - koordynatora jest czasem równoważnym systemie czasu pracy, średnio 40 godzin pracy w tygodniowym okresie pracy przy 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

 2. W systemie równoważnego czasu pracy dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru zgodnie z art 136 k.p. do 16 godzin w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

 3. Dobowy wymiar czasu pracy pozostałych pracowników, których miejscem pracy jest Centrum to 8 godzin, 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przy trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

 4. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje adekwatnie do wymiaru zatrudnienia.

Art. 12

 1. Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 22?? a 6??, za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje wynagrodzenie zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

 2. Za pracę w niedziele i święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6?? w tym dniu a godziną 6?? następnego dnia. Za pracę przysługuje wynagrodzenie zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych

Art. 13

 1. Pracownicy Placówek i Centrum potwierdzają przybycie do pracy poprzez osobiste podpisanie listy obecności.

 2. Jako formy kontroli wykorzystania czasu pracy stosuje się:

a) listę obecności,
b) ewidencję wyjść w godzinach służbowych,
c) ewidencję wyjazdów służbowych (delegacji służbowych, kart wycieczek),
d) ewidencję zwolnień od pracy oraz okresów nieobecności w pracy.

3. Brak podpisu pracownika na liście obecności lub brak wpisu do ewidencji wyjść w godzinach pracy oznacza nieobecność wymagającą wyjaśnienia.
4. Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana z zaznaczeniem, czy jest to nieobecność usprawiedliwiona. W czasie nieobecności pracownika jego bezpośredni przełożony decyduje, komu praca ma być zastępczo przydzielona.
5. Listy obecności i zbiory ewidencyjne wyszczególnione powyższej prowadzi wyznaczony pracownik w poszczególnej Placówce oraz Centrum.
6. Wyjście pracownika poza Centrum, Placówkę w godzinach pracy jest możliwe po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego i dokonania wpisu w książce wyjść, która znajduje się w Centrum i odpowiednio w każdej z Placówek.

Art. 14

 1. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż
  określona w umowie o pracę, rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

 2. Pracownicy delegowani do innej miejscowości otrzymują wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych lub czas wolny w przypadku, gdy otrzymali polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych a czas pracy był kontrolowany.

Art.15

 1. Pracownik - jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby pracodawcy może wykonywać
  pracę ponad ustalone normy czasu pracy.

 2. Liczba godzin nadliczbowych nie może przekraczać 350 godzin w roku kalendarzowym.

 3. Za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze, czasu wolnego od pracy bądź wypłatę wynagrodzenia.

Art.16

O udzieleniu urlopu, zwolnienia od pracy oraz usprawiedliwieniu nieobecności i spóźnień decyduje Dyrektor Centrum po rozpatrzeniu wniosku pracownika.

ROZDZIAŁ VI

Zabezpieczenie akt i mienia Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce

Art.17

 1. Każdy pracownik obowiązany jest po zakończeniu pracy, zabezpieczyć powierzone mu pomieszczenia i ich wyposażenie, jak również urządzenia, narzędzia, sprzęt, dokumenty oraz uporządkować swoje miejsce pracy.

 2. Zabranie dokumentów oraz wyposażenia poza teren Placówki, Centrum wymaga zgody
  Dyrektora Centrum.

Art.18

Pracownik opuszczający pomieszczenie jako ostatni obowiązany jest zamknąć biuro.

Art.19

 1. Zezwoleń na pozostawanie w biurze poza godzinami pracy, udziela Dyrektor Centrum.

 2. Pracownicy są informowani o osobach posiadających klucze do budynków Placówek.
  Informacje te stanowią tajemnicę służbową.

ROZDZIAŁ VII
Dyscyplina pracy

Art.20

Przestrzeganie dyscypliny pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika.

Art.21

Wszyscy bez względu na zajmowane stanowiska i rodzaj wykonywanej pracy zobowiązani są do punktualnego rozpoczynania pracy. Późniejsze rozpoczęcie, wcześniejsze zakończenie pracy, a także przerwanie pracy wymaga uprzedniego uzgodnienia z Koordynatorem danej placówki bądź Dyrektorem Centrum.

Art. 22

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o niemożliwości stawienia się do pracy
z przyczyny z góry wiadomej, w razie niestawienia się w pracy z innych przyczyn, niż z góry wiadomych, pracownik jest zobowiązany zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności
i przewidzianym czasie jej trwania pierwszego dnia nieobecności. Powinien to zrobić osobiście, a w przypadku kiedy jest to niemożliwe przez inne osoby.

Art. 23

Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:
1. wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej,
2. wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika
osobistej opieki,
3. okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8,
4. nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy,
5. konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli warunki tej podróży uniemożliwiły wypoczynek nocny.

Art.24

1. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną należy do pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Pracownik stawiający się do pracy po okresie nieobecności jest obowiązany niezwłocznie podać przyczynę nieobecności na piśmie.

Art.25

Za naruszenie obowiązków pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność porządkową wg art. 108 KP §1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:
1. karę upomnienia,
2. karę nagany
§2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosowną karę pieniężną.
§3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 §1 pkt. 1-3.
§4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art.26

Udzielone pracownikowi kary dyscyplinarne podlegają zatarciu po upływie jednego roku nienagannej pracy w zakładzie.

Art.27

1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości
o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.


Art.28

1. Kary stosuje Dyrektor Centrum i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.
2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może
w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie
sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia, jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu
usuwa się z akt osobowych pracownika.

ROZDZIAŁ VIII
Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa

Art. 29

Pracodawca i Pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej zgodnie zgodnie z kodeksem pracy i odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie.

Art.30

Pracodawca jest obowiązany:

a) zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
b) do zapewnienia bezpiecznych, higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie
systematycznie szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
d) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
e) wydać pracownikowi, przed rozpoczęciem pracy, odzież i obuwie robocze oraz środki
ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
f) przydzielać pracownikom odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie
narzędzi pracy, odzieży wierzchniej, roboczej i ochronnej oraz zaznajomienie
pracowników przepisami Regulaminu pracy.


Art. 31

1. Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podlegają także szkoleniom okresowym.
2. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu ochrony przeciwpożarowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

Art.32

1. Pracownikom przydzielana jest niezbędna odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.
2. Pracodawca nie dopuszcza pracowników do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy.
3. Pracownikom przydziela się środki ochrony osobistej w ilości i na zasadach ustalonych w zakładowej tabeli norm przydziału środków higieny osobistej.
4. Wydawaniem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej zajmuje się wyznaczony przez Dyrektora pracownik.

Art. 33

1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom,
pracownik ma prawo powstrzymania się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym
niezwłocznie Koordynatora placówki bądź Dyrektora Centrum.
2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie Dyrektora Centrum.
3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo
do wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ IX
Urlopy

Art. 34

1. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Pracownicy przedstawiają plan urlopowy na dany rok do końca stycznia danego roku.
2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. O terminie urlopu pracownika zawiadamia się nie później niż na miesiąc przed dniem jego rozpoczęcia.
3. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy (osoby upoważnionej) na wniosku urlopowym i karcie urlopowej.
4. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może by
udzielony poza planem urlopów.
5. Pracodawca obowiązany jest udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
6. Część urlopu nie wykorzystana z powodu: czasowej niezdolności do pracy w skutek
choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez okres 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego - pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
7. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów, należy pracownikowi udzielić
najpóźniej do końca miesiąca września następnego roku.
8. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne wskaźniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadku znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do dwunastu miesięcy.

Art.35

1. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek może być udzielony urlop bezpłatny.
2. Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być udzielony urlop bezpłatny w celu wykonania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony między pracodawcami.

Art.36

Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego Pracownikowi:

1. w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem (urlop wychowawczy),
2. na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika,
3. podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez skierowania pracodawcy.

Art. 37

W trybie na zasadach określonych stosowanymi przepisami pracodawca obowiązany jest zwolnić pracownika od pracy:

1. w celu wykonania zadań lub czynności:

a. ławnika w sądzie,
b. członka komisji pojednawczej,
c. obowiązku świadczeń osobistych.
2. w celu:
a. wykonywania powszechnego obowiązku obrony,
b. stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, komisji pojednawczej, sądu pracy, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym,
c. prowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy,
d. oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa określonych badań lekarskich,
e. uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej, jeżeli pracownik jest członkiem tej rady.

Art. 38

 1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych
  spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.
  Zwolnienia udziela pracodawca gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.
  2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 pracownikowi przysługuje
  wynagrodzenie jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą
  w godzinach nadliczbowych.

Art. 39

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący:

1. 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
2. 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieka.

Art. 40

Pracownikom wychowującym przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ X
Ochrona pracy

Art.41

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
1. Przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym oraz wymuszoną pozycją ciała:

a) przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów,:
- jeśli praca wykonywana jest stale - powyżej 12 kg na osobę,
- jeśli praca wykonywana jest dorywczo - powyżej 20 kg na osobę,
b) przy ręcznym podnoszeniu ciężarów pod górę:
- jeśli praca jest wykonywana stale - powyżej 8 kg na osobę,
- jeśli praca jest wykonywana dorywczo - powyżej 15 kg na osobę.

2. Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

a) prace wymienione w ust.1, jeżeli występuje przekroczenie ? określonych w nich
wartości,
b) prace w pozycji wymuszonej.

Art. 42

1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudnia w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
3. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. Zgoda wymaga formy pisemnej. (załącznik nr 4)

Art. 43

Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży:
1. zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży,
2. w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej. Stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Art.44

1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw po 45 minut każda.
2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.


ROZDZIAŁ XI
Wyróżnienia

Art.45

1. Nagrodę lub wyróżnienia otrzymuje pracownik wówczas, kiedy poza obowiązkami wynikającymi z przydzielonych zadań:

a. wykonuje inne zadania,
b. wykazuje troskę o Centrum, Placówkę,
c. wykazuje inicjatywę, podnosi jakość pracy i jej wydajność.

2. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.
3. Formy nagród i wyróżnień:

a. nagroda pieniężna,
b. pochwała pisemna,
c. dyplom uznania.

ROZDZIAŁ XII
Postanowienia końcowe

Art.46

Dyrektor przyjmuje pracowników w każdy dzień tygodnia w czasie swego urzędowania.

Art. 47

1. Kontrolę przestrzegania postanowień regulaminu prowadzi Dyrektor Centrum.
2. Uwagi i wnioski przekazywane są na bieżąco Dyrektorowi Centrum.

Art. 48

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kunikowska 12-09-2017 10:35:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aurelia Anioł 12-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kunikowska 12-09-2017 10:35:08