Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok


0x08 graphic

ul. Kościuszki 2A, 76-270 Ustka

+48 59 814 59 59

www.domydladzieci.ustka.pl

sekretariat@domydladzieci.ustka.pl

0x08 graphic

Informacja

o działalności Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce
za 2016 rok

Organizacja Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci

Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci powołane zostało uchwałą Nr VIII/64/2015 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2015 r. Działalność rozpoczęło z dniem 1 października 2015 r.
W ramach Centrum wyodrębniono 5 placówek opiekuńczo - wychowawczych: „Dom przy Kochanowskiego” w Przewłoce, „Dom przy Kościuszki” w Ustce, „Dom przy Tetmajera” w Przewłoce, „Dom przy Głogowej” w Słupsku - wszystkie posiadające po 14 miejsc oraz „Mieszkanie przy Jagiełły” w Słupsku - z 12 miejscami. Ww. placówki funkcjonują na mocy zezwoleń Wojewody Pomorskiego wydanych w dniu 28 września 2015 r. Placówki mają charakter socjalizacyjny, jedynie „Dom przy Głogowej” posiada 2 miejsca interwencyjne, co oznacza możliwość umieszczania dzieci w sytuacjach kryzysowych, bez postanowienia sądu. W 2016 roku nie umieszczono interwencyjnie żadnego dziecka.

Siedziba Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci mieści się w Ustce przy ulicy Kościuszki 2a. Centrum zapewnia obsługę specjalistyczną (psycholog i pracownik socjalny), finansową (pracownik do spraw płac i główny księgowy) oraz organizacyjną (pracownik administracyjno - organizacyjny, kierowca) dla wszystkich placówek.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w Centrum zatrudnionych było 51 osób na 38 etatach, w tym: 26 osób na umowę o pracę, 12 osób na umowę o zastępstwo, 6 osób na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, 2 osoby na urlopie wychowawczym, 5 osób na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Jednym z celów pracy jest bieżące uzupełnianie kadry, poprzez zatrudnianie osób na zastępstwa.

Wychowankowie placówek

Nasi podopieczni to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których głównym problemem jest uzależnienie od alkoholu członków rodziny, niewydolność wychowawcza oraz przemoc domowa. Poczucie bezpieczeństwa naszych dzieci zostało w dużym stopniu zdestabilizowane. Więzi z członkami rodziny są powierzchowne i kształtują się nieprawidłowo. Nie doświadczali emocjonalnego wsparcia i akceptacji ze strony rodziców. Nie znają prawidłowych zasad funkcjonowania społecznego, mają duże problemy edukacyjne, często są to dzieci zaniedbane higienicznie, brudne, zawszawione.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w placówkach funkcjonujących w ramach Centrum przebywało łącznie 58 dzieci, w tym 54 dzieci pochodzących z powiatu słupskiego.

Stan wychowanków w poszczególnych miesiącach roku 2016 przedstawia poniższa tabela.

Miesiąc

Przeciętna liczba dzieci
w placówkach

Liczba dzieci przebywająca
w MOWach i MOSach

styczeń

69,25

14

luty

66,62

14

marzec

72,77

11

kwiecień

75,8

12

maj

77,42

12

czerwiec

72,8

13

lipiec

71,09

12

sierpień

70,25

12

wrzesień

69,43

10

październik

67

9

listopad

62

8

grudzień

58

7

Średnia liczba dzieci w miesiącu - 69,38 zł

Średnia liczba dzieci w miesiącu w MOW i MOS - 11,17

Od marca do września 2016 r. liczba dzieci przekraczała liczbę miejsc, którymi dysponowały placówki. Jednakże na każde dziecko umieszczone ponad stan uzyskiwana była zgoda Wojewody Pomorskiego. W świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej możliwe jest umieszczenie kolejnego dziecka w placówce na miejsce przebywającego
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, co w tych sytuacjach miało miejsce.

W placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego umieszcza się dzieci w wieku powyżej 10 lat. Tylko w przypadku rodzeństw w różnym wieku możliwe jest umieszczenie młodszych dzieci. W placówkach funkcjonujących w ramach Centrum na dzień 31 grudnia 2016 r. przebywało jedynie 4 dzieci w wieku poniżej 10 roku życia i były to dzieci umieszczone w placówce wspólnie ze starszym rodzeństwem. Najliczniejszą grupę wychowanków stanowią dzieci w wieku od 14 do 17 lat. W placówkach przebywa również 10 dorosłych wychowanków, którzy kontynuują naukę i realizują indywidualny program usamodzielnienia.

Wiek dzieci przebywających w placówkach Centrum obrazuje poniższa tabela.

Wiek dzieci

Liczba dzieci przebywających w placówkach

poniżej 1 roku

0

1 - 3 lat

1

4 - 6 lat

1

7 - 9 lat

2

10 - 13 lat

12

14 - 17 lat

32

pełnoletnie

10

W momencie przybycia dziecka do placówki najważniejszym staje się opracowanie diagnozy psychofizycznej dziecka oraz określenia przyczyn kryzysu w rodzinie . Następnie opracowywane są cele pracy z dzieckiem i rodziną, tworzony jest Plan Pomocy Dziecku. Główne cele pracy wychowawczej to:

 • powrót dziecka do rodziny

 • przygotowanie dziecka do usamodzielnienia

 • umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej

 • umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej

W 2016 roku przyjęto 20 nowych dzieci, w tym dwoje w trybie interwencyjnym, które jeszcze w trakcie pierwszych dni pobytu opuściły placówkę i nie wyznaczono dla nich celów pracy.

Wyznaczone cele pracy dla nowych dzieci przedstawia tabela poniżej

Ilość dzieci

Główny cel pracy z dzieckiem i rodziną

9

powrót dziecka do rodziny

6

przygotowanie dziecka do usamodzielnienia

3

umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej

0

umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej

W 2016 roku placówki opuściło 33 dzieci ( w tym dwoje umieszczonych interwencyjnie). Powodami opuszczenia placówki były:

 • powrót do domu rodzinnego

 • usamodzielnienie

 • umieszczenie w rodzinie zastępczej

 • przeniesienie do innej placówki opiekuńczo - wychowawczej

Przyczyny opuszczenie placówek przedstawia tabela poniżej.

Ilość dzieci

Powód opuszczenia placówki opiekuńczo - wychowawczej

12

powrót do domu rodzinnego (w tym jedno dziecko z interwencji)

8

usamodzielnienie

4

umieszczenie w rodzinie zastępczej

9

przeniesienie do innej placówki opiekuńczo - wychowawczej (w tym jedno dziecko z interwencji)

W placówkach opiekuńczo - wychowawczych najwięcej działań poświęca się na powrót dzieci do domów rodzinnych. Dzięki również wspólnej pracy Centrum i innych instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny udaje odnosić się sukcesy w postaci połączenia rodziny.

Rola wychowawców

Praca wychowawcy polega w głównej mierze na zapewnieniu podopiecznym poczucia bezpieczeństwa i przynależności. Umożliwienie dzieciom bezpiecznych kontaktów z rodziną, urealnienie im sytuacji rodzinnej. Modelowanie prawidłowego wzoru rodziny i środowiska wychowawczego. Podnoszenie u dzieci wiary we własne możliwości, zwiększanie ich samooceny i adekwatnego postrzegania siebie. Praca wychowawcza polega również na nauce efektywnego radzenia sobie z emocjami, konstruktywnego rozwiązywania problemów i unikania napadów agresji w stosunku do siebie i innych. Wychowawca prowadzi działania zmierzające do zainteresowania rodziców bieżącymi sprawami dzieci i zaangażowania ich w realizację tych zadań. Wychowawcy monitorują sytuację zdrowotną dzieci,a w razie potrzeby odbywają wizyty u lekarzy, w tym specjalistów, a wobec nowo przyjętych dzieci wykonują kompleksowe badania.

Praca wychowawczo - pedagogiczna polega na wdrażaniu dzieci do kierowania się odpowiednimi wartościami w życiu i motywowanie ich do samodzielności. Wpajaniu istoty uznawania autorytetu. Wdrażaniu do przestrzegania norm i zasad ogólnie przyjętych oraz egzekwowanie ich przestrzegania, a także zapewnieniu dzieciom potrzeb bytowych i materialnych niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania. Uczeniu wychowanków opanowania umiejętności efektywnego gospodarowania zasobami finansowymi, oraz odpowiedniego wykonywania powierzonych obowiązków. Praca pedagogiczna polega również na egzekwowaniu zachowań akceptowanych społecznie. Nauczaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i innymi dorosłymi. Dużą część pracy wychowawcy poświęcają na motywowaniu dzieci do systematycznej nauki i wdrażaniu do zrozumienia sensu edukacji. Wychowawcy w celu kompensowanie opóźnień rozwojowych u dzieci współpracują ze szkołą oraz organizują zadania dostosowane do możliwości dzieci opierając się na sukcesach dziecka. W pracy wychowawczej poświęca się również czas na motywowanie wychowanków do poszukiwania i rozwijania zainteresowań, zachęca się je do udziału w zajęciach dodatkowych. Wzmacnia się pozytywne zachowania i postawy.

Ponadto wychowawcy zatrudnieni w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących
w ramach Centrum realizują następujące zadania:

 1. wykonują ustalenia planu pomocy dziecku;

 2. prowadzą indywidualną pracę z dzieckiem oraz pracę z grupą dzieci: wyjścia na spacery, odrabianie lekcji, przygotowywanie posiłków, zakupy spożywcze, odzieżowe, przyborów szkolnych, książek, zabawek, biletów autobusowych, pomagają w sprzątaniu, uczestniczą z dziećmi w wycieczkach, w ważnych wydarzeniach z ich życia - urodzinach, pierwszej komunii świętej, balach szkolnych, itp.;

 3. prowadzą dokumentację dotycząca wychowanków - karty pobytu dziecka oraz arkusze: obserwacji dziecka, kontaktu z rodziną dziecka, kontaktu z lekarzem, ze szkołą, z psychologiem itp.;

 4. współpracują z rodziną dziecka, osobami biorącymi udział w jego procesie wychowawczym, sądem, szkołą, ośrodkami pomocy oraz innymi instytucjami;

 5. prowadzą bieżącą diagnozę potrzeb dziecka w sferze edukacyjnej, opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi z rodziną, relacji społecznych i funkcjonowania w grupie (rówieśniczej
  i szkolnej) oraz organizują pomoc w celu ich zapewnienia;

 6. prowadzą obserwację i analizują zmiany rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w placówce oraz wpływ sytuacji kryzysowej w rodzinie na jego rozwój i funkcjonowanie w placówce;

 7. utrzymują kontakt z dziećmi przebywającymi poza placówką - w MOS, MOW, wyjeżdżają do dzieci;

 8. realizują zalecenia psychologa w zakresie postępowania z dzieckiem;

 9. uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach z koordynatorem w celu wymiany informacji na temat dzieci, omówienia bieżących spraw organizacyjnych;

 10. w przypadku stwierdzenia dopuszczenia się przez wychowanka samowolnego opuszczenia placówki bądź niepowrotu do placówki powiadamiają policję, rodzinę, dyrektora Centrum
  i koordynatora placówki.

Warunki lokalowe placówek

Placówki opiekuńczo - wychowawcze zgodnie ze standardami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2015 r. mają charakter domowy. Mieszczą się
w czterech domkach jednorodzinnych i w jednym mieszkaniu. Dysponują pokojami, w których mieszkają dzieci, łazienkami, kuchniami, jadalniami, salonami (pokojami dziennymi), pokojami wychowawców, spiżarniami, a w przypadku domów - pralniami, pokojami zabaw, kotłowniami.

Dzieci zajmują pokoje 2,3,4-osobowe. Same w nich sprzątają i same decydują jak ma wyglądać ich pokój, jaki ma być kolor ścian, dywanu, jakie obrazy będą w nim wisiały.

W 2016 roku odmalowano wszystkie pomieszczenia w „Domu przy Kościuszki” i „ Domu przy Kochanowskiego”. W ramach porozumienia zawartego z CIS w Ustce, pracownicy tej jednostki nieodpłatnie wykonywali prace malarskie, remontowo - budowlane z materiałów powierzonych przez naszą jednostkę. Do malowania domów zgłosiły się również osoby prywatne, wykonując te prace w ramach wolontariatu.

W dwóch domach zaadoptowano pomieszczenia na „pokoje dla rodziców” - w „ Domu przy Głogowej”, w „ Domu przy Kościuszki”. Daje to możliwość dłuższego spędzania czasu z dziećmi
w intymnej atmosferze. Dzięki pokojom rodzice/rodzina może nocować w placówce, a tym samym aktywnie uczestniczyć w życiu dzieci oraz odbudowywać więzi.

Edukacja

Sukcesy wychowawcze to przede wszystkim zmotywowanie dzieci do nauki i realizacji obowiązku szkolnego przez podopiecznych, ukształtowanie nawyku regularnego realizowania obowiązku szkolnego, nadrabianie wieloletnich zaległości edukacyjnych oraz zdobywanie pozytywnych ocen i dostosowywanie programu edukacyjnego do możliwości dzieci poprzez badania w poradni psychologiczno - pedagogicznej. Wszystkie dzieci w 2016 roku realizowały obowiązek szkolny. Dodatkowo w 2016 roku dzieci uczęszczały na różne zajęcia dodatkowe:

Wykaz dzieci w dodatkowych oddziaływaniach edukacyjnych

Ilość dzieci

Nazwa zajęcia

8

SKS piłka nożna

3

SKS lekkoatletyka

2

SKS koszykówka

8

Zajęcia logopedyczne

24

Zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów

1

Zajęcia z terapii sensorycznej

1

Lekcje tenisa

2

Sztuki walki

5

Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach

2

Lekcje Chóru

1

Terapia pedagogiczna

8

Zajęcia wędkarskie - Okoń

6

Zajęcia wędrowne - Globtroterzy

13

Treningi piłki nożnej - Usteckie Mewy

Efektem pracy pedagogiczno - wychowawczej oraz angażowania dzieci w zajęcia dodatkowe jest fakt, iż tylko 4 dzieci z trzech placówek w roku 2016 nie uzyskało promocji do klasy następnej.

Wyżywienie

Dzieci we wszystkich placówkach co tydzień same układają jadłospis na kolejny tydzień planując 5 posiłków dziennie - śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Ponadto posiadają nieograniczony dostęp do jedzenia. Ze środków na wyżywienie organizowane są poczęstunki z okazji urodzin, świąt. Dzieci w ramach zajęć grupowych prowadzą warsztaty kulinarne, gdzie uczą się przyrządzania nowych potraw czy wypieków. Oprócz bieżących zakupów żywnościowych, dzieci dodatkowo wychodzą do pizzerii, McDonalda, KFC itp.

Dbanie o czystość i środki czystości

Dzieci we wszystkich placówkach otrzymują środki czystości do własnej dyspozycji: szampony, żele do mycia, dezodoranty, itp. Ponadto wychowawcy zakupują środki czystości konieczne do utrzymania porządku w placówkach. Małe dzieci w wieku, 3,4,5 lat mogą liczyć na pomoc wychowawców w utrzymaniu higieny osobistej. Wszystkie pomieszczenia sprzątane są regularnie przez dzieci z pomocą wychowawców. Generalne porządki są robione raz w tygodniu.
W ramach porozumienia zawartego z CIS w Ustce, pracownicy tej jednostki nieodpłatnie wykonują prace porządkowe np. mycie okien na placówkach w Ustce i Przewłoce.

Odzież

Dzieci same decydują w co się ubierają i jaką odzież chcą zakupić. Na zakupy najczęściej jeżdżą z wychowawcami. Pracownicy starają się kupować odzież dobrej jakości (szczególnie obuwie). Miesięcznie na dziecko przeznaczana kwota wyniosła w 2016 r. około 110 zł.
W niektórych miesiącach dzieciom kupuje się jedynie niezbędną odzież, w okresach zmiany pór roku robione są większe zakupy. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku dzieci nowoprzybyłych do placówki. Najczęściej są one przywożone bez odzieży albo z taką, która nie nadaje się do noszenia. Wówczas wychowawcy muszą ubrać dzieci kompletnie, a to wiąże się z większymi nakładami zakupami.

Przybory szkolne

Dzieciom w okresie działania Centrum przybory szkolne i pomoce dydaktyczne kupowane były na bieżąco, według ich potrzeb. Dzieci mają zapewnione wszystkie niezbędne artykuły. Dla każdego dziecka prowadzi się kartotekę, w której zapisuję się wszystkie przybory przekazane dziecku.

Realizowane projekty

Pokój dla rodziców” - zaadoptowanie pomieszczenia na pokój dla rodziców - projekt zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Orange, która ufundowała materiały i wyposażenie do pokoju dla rodziców w „Domu przy Głogowej”. Wszelkie prace remontowe wykonali wspólnie pracownicy z salonów Orange w Słupsku i pracownicy Centrum oraz wolontariusze.

Okoń” - założenie koła wędkarskiego. Z inicjatywy koordynatora Domu przy Tetmajera powołano grupę wędkarską, w skład której wchodzą dzieci z wszystkich placówek, których pasją jest wędkarstwo. Wykupiono stosowne pozwolenia, dzięki czemu dzieci w okresie wiosenno - letnim wędkowały w Słupsku i Redzikowie. Koło liczy 8 dzieci.

Globtroterzy” - założenie koła wędrownego przy PTTK. Z inicjatywy wychowawcy Domu przy Kochanowskiego powstało koło wędrowne, w skład którego wchodzą dzieci z różnych placówek opiekuńczo - wychowawczych. Dzieci biorą udział w rajdach pieszych i rowerowych, których organizatorem jest PTTK w Słupsku.

Usteckie Mewy” Z inicjatywy wychowawcy Domu przy Kochanowskiego w 2016 roku założono drużynę piłkarską, która nosi nazwę „Usteckie Mewy”. Drużyna liczy obecnie 13 dzieci ze wszystkich placówek opiekuńczo - wychowawczych. Dzieci co dwa tygodnie pod okiem wychowawcy - trenera odbywają treningi. Partnerami są: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce oraz OSIR w Ustce. Jednostki te udostępniają miejsce do treningów. W tym roku dzieci wezmą udział w mistrzostwach Polski dzieci z domów dziecka „Nadzieja na Mundial”, które odbędą się 29 kwietnia w Warszawie.

Łyżeczka Uśmiechu” - charytatywny turniej kulinarny. Udział dzieci w charytatywnym spotkaniu, którego celem było wspieranie dzieci niepełnosprawnych. Partner Restauracja Kurnik
w Słupsku.

Zostań Mikołajem” - akcja Bożonarodzeniowa. Od listopada do połowy grudnia nasza jednostka prowadziła akcję, której celem było zebranie prezentów dla naszych dzieciaków. Dzieci otrzymały przepiękne prezenty, w tym takie o jakie prosiły w listach do Świętego Mikołaja.

Mikołajki z Lubiczem” - impreza mikołajkowa dla wszystkich dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych zorganizowana i sponsorowana przez Grand Hotel Lubicz.

Siła przetrwania” - impreza integracyjna dla wszystkich dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych zorganizowana w grudniu w Lędowie przez Pana Adama Jakubowskiego i firmę Elite Group. W ramach imprezy odbył się pokaz walk, zwiedzanie bunkrów, wspólne ognisko .

Nasze logo” - konkurs dla wszystkich dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych na logo Centrum. Nagroda główna rower ufundowany przez Starostwo Powiatowe.

Prezent Marzeń” - akcja Bożonarodzeniowa, której partnerem i pomysłodawcą jest Pani Marzena Merchel - Siekierzycka. Dzieci z piszą co chciałyby otrzymać pod choinkę w prezencie. Na specjalnej stronie internetowej umieszczone jest imię dziecka i lista rzeczy do kupienia, a chętne osoby z całej Polski anonimowo kupują prezent dla wybranego przez siebie dziecka.

Czas wolny

W Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce postawiono na aktywne spędzanie czasu wolnego. W okresie ferii zimowych około 30 dzieci pojechało na tydzień do Świeradowa Zdroju na obóz narciarski. Pozostałe dzieci, spędzały czas w parkach rozrywki znajdujących się na terenie Słupska.

Centrum zapewniło dzieciom 4 wyjazdy wakacyjne w tym 2 zorganizowało samo: w dniach od 25.06.2016 r. do 02.07.2016 r. odbyła się kolonia w Szklarskiej Porębie, od 11.07.2016 do 17.07.2016 r. kolonia do Wydmin (Mazury), od 19.07.2016 do 30.07.2016 r. zorganizowano wyjazd do Giżycka, od 31.07.2016 do 14.08.2016 r. wyjazd do Żywca.

Organizowano również inne formy spędzania czasu wolnego:

 • wyjazd wszystkich dzieci do Gdańska na mecz Polska - Holandia w dniu 01.06.2016 r. sponsor biletów - PZPN z okazji dnia dziecka,

 • Wyjazd dzieci z Domu przy Głogowej do Parku Edukacyjnego - Egzotyczne Kaszuby,

 • „ Noc grozy” - wyjazd najstarszych dzieci z Domu przy Tetmajera na całą noc do Multikina na maraton horrorów,

 • wyjścia do kina, kręgielni, pizzerii, Mc Donalda, na także na basen, park trampolin, plac zabaw Dżungla Park, na lodowisko,

 • udział w zajęciach pozalekcyjnych, siłownie, kluby piłkarskie, klub sztuk walki.

Sponsorzy

Centrum w 2016 roku przyciągnęło wielu sponsorów, którzy przyczynili się do poprawy wizerunku placówek, do wspierania rozwoju dzieci, a także zapewnili wsparcie w formie rozrywek czy żywności.

 • Castorama - darmowe farby do 2 placówek

 • Grand Hotel Lubicz - darmowy, nieograniczony wstęp na basen dla 3 placówek - (z Ustki i Przewłoki)

 • Par Wodny Redzikowo - darmowy, nieograniczony wstęp na basen i kręgielnie dla 2 placówek ( ze Słupska)

 • Park Trampolin - jumpin w Słupsku - darmowe lub dofinansowane wejścia do parku trampolin dla wszystkich placówek

 • Dżungla Park w Słupsku - darmowe wejścia na plac zabaw dla najmłodszych dzieci ze wszystkich placówek

 • Kino Delfin w Ustce - darmowe wejścia do kina dla 3 placówek (z Ustki i Przewłoki)

 • CIS Ustka - darmowe remonty i prace porządkowe dla 3 placówek (z Ustki i Przewłoki)

 • Decathlon Wrocław - ufundowanie roweru

 • Pizzeria Aldente w Ustce - darmowa pizzeria dla Domu przy Kościuszki

 • Grzegorz Sitnik - darmowe dostarczanie 3 razy w roku jajek na wszystkie domu (po 400 sztuk na dom)

 • Fotograf Zenon Skibiński Ustka - darmowe zdjęcia dla wszystkich dzieci z 3 placówek (z Ustki i Przewłoki)

 • Wawel - ufundowanie słodyczy dwa razy do roku dla wszystkich placówek

 • Załoga Statku Gdynia - ufundowanie laptopa

 • Janusz Cios i Wiesław Lipiński - ufundowanie 2 komputerów i 2 monitorów

 • Szkoła Policji w Słupsku - ufundowanie prezentów z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z Mieszkania przy Jagiełły

 • Lodziarnia Chomczyńscy w Ustce - darmowe lub dofinansowane darmowe lody i gofry dla wszystkich dzieci z trzech placówek (z Ustki i Przewłoki)

 • Pracownicy Banku PKO Bp w Słupsku , odział I i II - udział w Akcji Zostań Mikołajem

 • Przedszkole Nr 9 w Słupsku - udział w Akcji Zostań Mikołajem

 • Przedszkole Nr 31 w Słupsku - udział w Akcji Zostań Mikołajem

 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 7 w Słupsku - udział w Akcji Zostań Mikołajem

 • Przedszkole na Wydmie w Ustce - udział w Akcji Zostań Mikołajem

 • Gmina Słupsk - udział w Akcji Zostań Mikołajem

 • GOPS Słupsk - udział w Akcji Zostań Mikołajem

 • Akademickie LO w Słupsku - udział w Akcji Zostań Mikołajem

 • Centrum Językowe Helen Doron - udział w Akcji Zostań Mikołajem

 • Nadleśnictwo Ustka - przekazanie choinek na Święta Bożego Narodzenia

Ponadto osoby prywatne świadczyły korepetycje dla dzieci z problemami w nauce.

Główne problemy

Głównym problem w jednostce były i są liczne zwolnienia lekarskie szczególnie wśród wychowawców, a co za tym idzie konieczność zatrudniania nowych osób do pracy z dziećmi, co nie sprzyja budowaniu więzi między wychowawcą a dzieckiem. Ponadto powoduje to liczne nadgodziny wśród pracowników pracujących. Istnieje również trudność w znalezieniu pracowników na stanowiska wychowawcy, ze względu na specyfikę pracy i niskie zarobki.

W 2016 roku koniecznym było uregulowanie sytuacji urlopowej pracowników, gdyż po przejęciu jednostki w 2015 roku pracownicy przeszli do Centrum z licznymi zaległymi urlopami. W roku 2016 r. opracowywano dokumentację prowadzoną przez wychowawców oraz opracowywano i wdrażano ważne procedury. Wprowadzono ważne dokumenty strategiczne takie jak polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, regulamin kontroli zarządczej, polityka rachunkowości, itp.

Należy również dodać, iż placówka opiekuńczo - wychowawcza „Mieszkanie przy Jagiełły” mieści się w mieszkaniu należącym do miasta Słupska i jest nad ono wynajęte na podstawie umowy, która obowiązuje do 31 grudnia 2018 roku, w przyszłości należy zastanowić się nad ewentualną zmianą jej miejsca.

Kontrole

W 2016 roku kontroli poddana została placówka opiekuńczo-wychowawcza „ Mieszkanie przy Jagiełły” a organem kontrolującym było Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Słupsku. Zakres kontroli dotyczył sposobu zaspakajania potrzeb wychowanków oraz prowadzenia dokumentacji pracy. Otrzymano zalecenia pokontrolne w zakresie prowadzenia pracy z wychowankami, sposobu sporządzania dokumentacji pracy placówki oraz stosowanych metod pracy. Wszystkie zalecenia zostały zrealizowane.

Wydatki Centrum

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wydatki Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci wyniosły 2.548.981,50 zł.

Największymi pozycjami budżetowymi były: wynagrodzenia osobowe pracowników ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (65,88%), zakup materiałów i wyposażenia (9,1%), zakup środków żywności (7,2%) oraz zakup usług pozostałych (8,7 %).

Wydatki Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci według poszczególnych kategorii obrazuje poniższa tabela.

Nazwa wydatku

Wykonanie w zł

Koszt na dziecko/na miesiąc

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

23.7246,28

Świadczenia społeczne - KIESZONKOWE

23.851,00

28,65 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.414.689,86

Składki na ubezpieczenia społeczne

237.246,28

Składki na Fundusz Pracy

27.262,31

Wynagrodzenia bezosobowe

3.757,86

Zakup materiałów i wyposażenia

99.622,94

Zakup środków czystości

33.395,97

40,11 zł

Zakup materiałów do prac remontowych

6.996,63

Zakup odzieży

91.601,92

110,00 zł

Zakup środków żywności (dla 58,21 dzieci - bez dzieci przebywających w MOW i MOS)

184.709,26

264,43 zł/ 8,81 zł dziennie

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

13.483,17

16,20 zł

Zakup usług lekarskich

1.500,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

11.157,04

13,40 zł

Zakup energii

58.013, 84

Zakup usług remontowych

0

Zakup usług zdrowotnych

5.796,00

6,96 zł

Zakup usług pozostałych dla wychowanków : fryzjer, szewc, krawiec, wyjścia do kina , pizzerii, KFC, MCDonalda itp

17.630,45

21,18 zł

Przejazdy wychowanków

17.311,24

20,79 zł

Pobyt dzieci w MOW i MOS (w tym pobyt i wyżywienie)

57.187,36

426,63 zł

Zakup usług - Ferie i wakacje wychowanków ( w tym pobyt, wyżywienie, atrakcje)

44.721,46

644,60 zł na dziecko/na wakacje i ferie łącznie/ 53,72 na miesiąc

Korepetycje

320,00 zł

Zakup usług pozostałych

82.291,28 zł

Składki klasowe

14.112,73

17,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

17.113,58

Podróże służbowe krajowe

5.839,37

Różne opłaty i składki

6.744,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

52.507,73

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

11.163,30

Szkolenia pracowników

6.284,20

Sporządziła:

Aurelia Anioł

Dyrektor Centrum Administracyjnego

Domów do Dzieci0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kunikowska 12-09-2017 10:40:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aurelia Anioł 12-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kunikowska 12-09-2017 10:40:36