Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Sprawozdania z działalności Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce za 2017 rok

 

0x08 graphic

 

ul. Kościuszki 2A, 76-270 Ustka

+48 59 814 59 59

www.domydladzieci.ustka.pl

sekretariat@domydladzieci.ustka.pl

 

 

Ustka, 23 kwietnia 2018 r.0x08 graphic

 

 

 

Informacja

o działalności Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce
w 2017 roku

 

 

 

 

Organizacja Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci

 

Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci powołane zostało uchwałą Nr VIII/64/2015 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2015 r. Działalność rozpoczęło z dniem 1 października 2015 r.
W ramach Centrum wyodrębniono 5 placówek opiekuńczo - wychowawczych: Dom przy Kochanowskiego w Przewłoce, Dom przy Kościuszki w Ustce, Dom przy Tetmajera w Przewłoce, Dom przy Głogowej w Słupsku - wszystkie posiadające po 14 miejsc oraz Mieszkanie przy Jagiełły w Słupsku - z 12 miejscami. Ww. placówki funkcjonują na mocy zezwoleń Wojewody Pomorskiego wydanych w dniu 28 września 2015 r. Placówki mają charakter socjalizacyjny, jedynie Dom przy Głogowej posiada 2 miejsca interwencyjne, co oznacza możliwość umieszczania dzieci w sytuacjach kryzysowych, bez postanowienia sądu. W 2017 roku 5 dzieci zostało umieszczonych interwencyjnie, z tego 2 pozostało w naszej placówce.

Siedziba Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci mieści się w Ustce przy ulicy Kościuszki 2a. Centrum zapewnia obsługę specjalistyczną (psycholog, pracownik socjalny na 1/2 etatu i pedagog), finansową (pracownik do spraw płac i główny księgowy) oraz organizacyjną (pracownik organizacyjno-kadrowy, kierowca, główny specjalista ds. administracyjnych na 1/2 etatu) dla wszystkich placówek.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Centrum zatrudnionych było 47 osób na 40,5 etatach - 41 osób na umowę o pracę, 6 osób na umowę o zastępstwo w tym: 6 osób przebywało na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, 1 osoba była na urlopie wychowawczym, a 1 osoba na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży.

 

 

 

Wychowankowie placówek

 

Podopieczni domów to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których głównym problemem jest uzależnienie od alkoholu, niewydolność wychowawcza oraz przemoc domowa. Poczucie bezpieczeństwa dzieci zostało w dużym stopniu zdestabilizowane. Więzi z członkami rodziny są powierzchowne i kształtują się nieprawidłowo. Dzieci, które przychodzą do placówek nie doświadczały emocjonalnego wsparcia i akceptacji ze strony rodziców. Nie znają prawidłowych zasad funkcjonowania społecznego, mają duże problemy edukacyjne, często są zaniedbane higienicznie.

Na 31 grudnia 2017 roku w placówkach funkcjonujących w ramach Centrum przebywało łącznie 63 dzieci, w tym 52 pochodzących z powiatu słupskiego.

 

Liczbę wychowanków w poszczególnych miesiącach roku 2017 przedstawia poniższa tabela.

 

Miesiąc

Przeciętna liczba dzieci
w placówkach

Liczba dzieci przebywająca
w MOWach i MOSach

styczeń

59,13

7

luty

66,14

7

marzec

66,65

8

kwiecień

64,07

8

maj

64,48

7

czerwiec

64

5

lipiec

59,1

5

sierpień

66,65

6

wrzesień

59,9

9

październik

61,97

8

listopad

60,6

8

grudzień

61,71

8

 

Średnia liczba dzieci w miesiącu - 62,85.

Średnia liczba dzieci w miesiącu w MOW i MOS - 7,17.

 

W lutym 2017 i w czerwcu 2017 roku liczba dzieci przekraczała liczbę miejsc, którymi dysponowały placówki. Jednakże na każde dziecko umieszczone ponad stan uzyskiwana była zgoda Wojewody Pomorskiego. W świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej możliwe jest umieszczenie kolejnego dziecka w placówce na miejsce przebywającego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, co w tych sytuacjach miało miejsce.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego umieszcza się dzieci w wieku powyżej 10 lat. Tylko w przypadku rodzeństw w różnym wieku możliwe jest umieszczenie młodszych dzieci. W placówkach funkcjonujących w ramach Centrum na dzień 31 grudnia 2017 r. przebywało jedynie 5 dzieci w wieku poniżej 10 roku życia i były one umieszczone w placówce wspólnie ze starszym rodzeństwem. Najliczniejszą grupę wychowanków stanowią dzieci w wieku od 14 do 17 lat. W placówkach przebywa również 9 dorosłych wychowanków, którzy kontynuują naukę i realizują indywidualny program usamodzielnienia.

 

Wiek dzieci przebywających w placówkach Centrum obrazuje poniższa tabela.

 

Wiek dzieci

Liczba dzieci przebywających w placówkach

poniżej 1 roku

0

1 - 3 lat

0

4 - 6 lat

2

7 - 9 lat

3

10 - 13 lat

15

14 - 17 lat

34

pełnoletnie

9

 

Po przybyciu dziecka do placówki najważniejszym staje się opracowanie jego diagnozy psychofizycznej oraz określenie przyczyn kryzysu w rodzinie. Następnie ustalane są cele pracy
z dzieckiem i rodziną, tworzony jest Plan Pomocy Dziecku.

Główne cele pracy wychowawczej to: powrót dziecka do rodziny, przygotowanie do usamodzielnienia, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub umieszczenie go w rodzinie przysposabiającej.

W 2017 roku przyjęto 29 nowych dzieci, w tym 5 w trybie interwencyjnym, gdzie 3 dzieci jeszcze w trakcie pierwszych dni pobytu opuściło placówkę i nie wyznaczono dla nich celów pracy.

 

Wyznaczone cele pracy dla nowych dzieci przedstawia tabela.

 

Liczba dzieci

Główny cel pracy z dzieckiem i rodziną

5

powrót dziecka do rodziny

13

przygotowanie dziecka do usamodzielnienia

8

umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej

0

umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej

 

W 2017 roku placówki opuściło 24 dzieci (w tym troje umieszczonych interwencyjnie). Powodami opuszczenia placówki były: powrót do domu rodzinnego, usamodzielnienie, umieszczenie w rodzinie zastępczej, przeniesienie do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej, umieszczenie w placówkach resocjalizacyjnych.

 

Przyczyny opuszczenia placówek przedstawia poniższa tabela.

Liczba dzieci

Powód opuszczenia placówki opiekuńczo - wychowawczej

6

powrót do domu rodzinnego

11

usamodzielnienie

3

umieszczenie w rodzinie zastępczej

2

przeniesienie do innej placówki opiekuńczo - wychowawczej (dzieci umieszczone interwencyjnie)

2

umieszczenie w placówkach resocjalizacyjnych - MOW i Schronisko Młodzieżowe (w tym jedno dziecko umieszczone interwencyjnie)

 

W placówkach opiekuńczo - wychowawczych najwięcej działań poświęca się powrotowi dzieci do domów rodzinnych. Jednak pomimo wielu starań i wspólnej pracy Centrum oraz innych instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny nie zawsze się to udaje. Wpływ na to mają różne czynniki. W 2017 roku do placówek trafiły: sześcioosobowe i czteroosobowe rodzeństwa. W obu przypadkach rodziny nie poczyniły żadnych starań o odzyskanie dzieci. Dziewięcioro dzieci trafiło do nas z rodzin zastępczych. W tych przypadkach często nie ma rodzin biologicznych, które mogłyby podjąć współpracę na rzecz powrotu dzieci do domu rodzinnego. Drugim bardzo ważnym aspektem pracy z dzieckiem w placówkach jest przygotowanie ich do usamodzielnienia
i prawidłowego funkcjonowania po opuszczeniu pieczy.

 

Rola wychowawców

 

Praca wychowawców polega w głównej mierze na zapewnieniu podopiecznym poczucia bezpieczeństwa, umożliwianiu kontaktów z rodziną, modelowaniu prawidłowego wzoru rodziny i środowiska wychowawczego, podnoszeniu u dzieci wiary we własne możliwości, zwiększaniu ich samooceny i adekwatnego postrzegania siebie. Praca wychowawcza polega również na nauce efektywnego radzenia sobie z emocjami, konstruktywnego rozwiązywania problemów i unikania napadów agresji w stosunku do siebie i innych. Wychowawca prowadzi działania zmierzające do zainteresowania rodziców bieżącymi sprawami dzieci, monitoruje ich sytuację zdrowotną, a w razie potrzeby organizuje wizyty u lekarzy, nowo przyjętym dzieciom zapewnia kompleksowe badania.

Praca wychowawczo-pedagogiczna polega na wdrażaniu dzieci do kierowania się odpowiednimi wartościami w życiu i na motywowaniu do samodzielności, wpajaniu potrzeby uznawania autorytetu, przestrzegania norm i zasad ogólnie przyjętych, zapewnieniu dzieciom potrzeb bytowych i materialnych niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania, uczeniu efektywnego gospodarowania zasobami finansowymi i odpowiedniego wykonywania powierzonych obowiązków. Praca pedagogiczna polega również na egzekwowaniu od wychowanków zachowań akceptowanych społecznie, uczeniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Sporo pracy wychowawcy poświęcają motywowaniu dzieci do systematycznej nauki
i zrozumienia sensu edukacji. W celu kompensowania opóźnień rozwojowych u dzieci współpracują ze szkołą oraz sami wyznaczają zadania dostosowane do ich możliwości. Poświęcają również czas na motywowanie wychowanków do rozwijania zainteresowań i udziału w różnych zajęciach. Wzmacniają pozytywne zachowania i postawy.

Ponadto wychowawcy zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, realizują następujące zadania:

 1. ustalają plan pomocy dziecku;

 2. wychodzą z dziećmi na spacery, odrabiają lekcje, przygotowują posiłki, robią z dziećmi zakupy, pomagają im w sprzątaniu, uczestniczą z dziećmi w wycieczkach, w ważnych wydarzeniach;

 3. prowadzą dokumentację dotycząca wychowanków - karty pobytu dziecka oraz arkusze: obserwacji dziecka, kontaktu z rodziną, kontaktu z lekarzem, ze szkołą, z psychologiem;

 4. współpracują z rodziną dziecka, osobami biorącymi udział w jego wychowaniu, sądem, szkołą, ośrodkami pomocy i innymi instytucjami;

 5. diagnozują potrzeby dziecka w sferze edukacyjnej, opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi z rodziną, relacji społecznych, funkcjonowania w grupie (rówieśniczej, szkolnej) i organizują pomoc w celu ich zapewnienia;

 6. prowadzą obserwację i analizują zmiany rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w placówce oraz wpływ sytuacji kryzysowych w rodzinie na jego rozwój i funkcjonowanie w placówce;

 7. utrzymują kontakt z dziećmi przebywającymi poza placówką - w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, wyjeżdżają do dzieci;

 8. realizują zalecenia psychologa w zakresie postępowania z dzieckiem;

 9. uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach z koordynatorem w celu wymiany informacji na temat dzieci, omówienia bieżących spraw organizacyjnych;

 10. w przypadku samowolnego opuszczenia przez wychowanków placówki bądź niepowrotu do placówki, powiadamiają policję, rodzinę, dyrektora Centrum i koordynatora placówki.

W celu podnoszenia kwalifikacji oraz dokształcania wychowawców podjęto współpracę
z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Pomimo tego, że nie jesteśmy placówkami oświatowymi, możemy korzystać z szerokiej oferty szkoleń i warsztatów zarówno płatnych, jak
i bezpłatnych.

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji związane jest z tym, że coraz liczniej w naszych placówkach umieszczane są dzieci z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami zachowania oraz przejawiające zachowania demoralizujące. Dzieci te wymagają dużo pracy wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej.

Warunki lokalowe placówek

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze zgodnie ze standardami określonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki mieszczą się w czterech domkach jednorodzinnych i w jednym mieszkaniu. Dysponują pokojami, łazienkami, kuchniami, jadalniami, salonami (pokojami dziennymi), pokojami wychowawców, spiżarniami, a w przypadku domów - pralniami i pokojami zabaw.

Dzieci zajmują pokoje 2, 3 i 4-osobowe. Same w nich sprzątają i same decydują jak ma wyglądać ich pokój, jaki ma być kolor ścian, dywanu, jakie obrazy będą w nim wisiały.

We wrześniu 2017 r. wykonano prace remontowe we wszystkich placówkach poza Mieszkaniem przy Jagiełły. Zostało naprawione i wyczyszczone orynnowanie oraz wykonano drobne naprawy elewacyjne wynikające z okresowych przeglądów technicznych budynków.

25 września 2017 roku podpisano umowę użyczenia na budynek przy ul. Prof. Lotha 25A
w Słupsku, który będzie przeznaczony na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej. Będzie tam funkcjonować placówka, która obecnie mieści się w mieszkaniu przy ul. Jagiełły 1/3
w Słupsku. Pod koniec 2017 r. obiekt wyposażono w niezbędne meble oraz sprzęt AGD. Łączna kwota wydatków wyniosła 42.693,43 zł.

 

Edukacja

 

Sukcesy wychowawcze to przede wszystkim zmotywowanie dzieci do nauki i realizacji obowiązku szkolnego, nadrabianie wieloletnich zaległości edukacyjnych, dostosowywanie programu edukacyjnego do możliwości dzieci.

Wszystkie dzieci w 2017 roku realizowały obowiązek szkolny. Dzieci uczęszczały też na zajęcia dodatkowe. Nazwy i rodzaje zajęć, w których uczestniczyły dzieci przedstawia poniższa tabela.

Wykaz dodatkowych zajęć edukacyjnych i terapeutycznych, w których brały udział dzieci.

Liczba dzieci

Nazwa zajęć dodatkowych

6

SKS piłka nożna

2

SKS lekkoatletyka

2

SKS koszykówka

1

SKS piłka siatkowa

2

Zajęcia logopedyczne

9

Zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów

1

Zajęcia z terapii sensorycznej

1

Lekcje tenisa

1

Sztuki walki

1

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

1

Lekcje chóru

4

Psychoterapia

8

Zajęcia wędkarskie - Okoń

6

Zajęcia wędrowne - Globtroterzy

13

Treningi piłki nożnej - Usteckie Mewy

1

Trening wspomagania wczesnego rozwoju

1

Zajęcia rewalidacyjne

1

Trening zastępowania agresji

23

Zajęcia dodatkowe organizowane w szkole

Efektem pracy pedagogiczno-wychowawczej oraz angażowania dzieci w zajęcia dodatkowe jest m.in. to, że tylko 4 dzieci w roku 2017 nie uzyskało promocji do klasy następnej.

Wyżywienie

 

Dzieci we wszystkich placówkach co tydzień same układają jadłospis na kolejny tydzień. Planują 5 posiłków dziennie - śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Ponadto posiadają nieograniczony dostęp do jedzenia. W ramach przygotowania do samodzielności dzieci angażowane są w przygotowywanie posiłków, planowanie list zakupów oraz pomoc wychowawcy przy robieniu zakupów. Dzieci z pomocą wychowawców chętnie angażują się w kuchni.

Za środki przeznaczone na wyżywienie organizowane są poczęstunki z okazji urodzin, imienin i świąt. Dzieci w ramach zajęć grupowych uczestniczą w warsztatach kulinarnych, na których uczą się przyrządzania nowych potraw i wypieków. Wychodzą również do pizzerii, McDonalda, KFC.

 

 

Dbanie o czystość i środki czystości

 

Dzieci we wszystkich placówkach otrzymują środki czystości do własnej dyspozycji: szampony, żele do mycia, dezodoranty. Ponadto wychowawcy zakupują środki czystości konieczne do utrzymania porządku w placówkach. Małe dzieci w wieku 4-6 lat mogą liczyć na pomoc wychowawców w utrzymaniu higieny osobistej. Wszystkie pomieszczenia sprzątane są regularnie przez dzieci z pomocą wychowawców. Generalne porządki są robione raz w tygodniu.

Odzież

 

Dzieci same decydują, w co się ubierają i jaką odzież chcą zakupić. Na zakupy najczęściej jeżdżą z wychowawcami. Wychowawcy starają się kupować im odzież dobrej jakości (szczególnie obuwie). Miesięcznie na zakup odzieży na każde dziecko przeznaczano w 2017 r. średnio kwotę 79,43zł. W niektórych miesiącach dzieciom kupowano jedynie niezbędną odzież, w okresach zmiany pór roku robione były większe zakupy. Dzieci najczęściej przywożone są do placówek bez odzieży lub w takiej, która nie nadaje się do noszenia. Wówczas wychowawcy muszą dokonać większych zakupów, a to wiąże się z wyższymi wydatkami.

 

Przybory szkolne

 

Przybory szkolne i pomoce dydaktyczne były kupowane na bieżąco, według potrzeb dzieci. Zapewniano wszystkie niezbędne artykuły. Dla każdego dziecka prowadzi się kartotekę, w której zapisuje się przybory przekazane dziecku.

 

Realizowane projekty

 

„Fundacja Orange” - zagospodarowanie terenu wokół Domu przy Kochanowskiego. Projekt zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Orange, która ufundowała materiały do wykonania mebli ogrodowych, piaskownicę, zjeżdżalnię z huśtawką, hamaki, leżaki, akcesoria do grilla. Pozyskano również sponsora do naprawy dachu altany ogrodowej. Wszelkie prace z tym związane wykonali pracownicy z salonów Orange w Słupsku, Centrum i wolontariusze.

 

„Okoń” - prowadzenie koła wędkarskiego. Z inicjatywy koordynatora Domu przy Tetmajera nadal prowadzona jest grupa wędkarska, w skład której wchodzą dzieci z wszystkich placówek, których pasją jest wędkarstwo. Koło liczy 8 dzieci.

 

„Globtroterzy” - prowadzenie koła wędrownego przy PTTK. Z inicjatywy wychowawcy Domu przy Kochanowskiego nadal prowadzone jest koło, do którego należą dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jego uczestnicy biorą udział w rajdach pieszych
i rowerowych organizowanych przez PTTK.

 

„Usteckie Mewy” - z inicjatywy wychowawcy Domu przy Kochanowskiego nadal prowadzona jest drużyna piłkarska „Usteckie Mewy”. Liczy ona 13 dzieci z wszystkich placówek. Partnerami tego przedsięwzięcia są: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce. Jednostki te udostępniają miejsce na treningi. W roku 2017 dzieci wzięły udział w Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka „Nadzieja na Mundial”, które odbyły się 29 kwietnia w Warszawie. W roku bieżącym również jest organizowany wyjazd do Warszawy..

 

,,Dzień Dziecka z Lubiczem" - wszystkie dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych z okazji dnia dziecka wzięły udział w imprezie zorganizowanej przez Hotel Grand Lubicz w Ustce.

 

„Zostań Mikołajem” - akcja Bożonarodzeniowa. Od listopada do połowy grudnia 2017 r. Centrum prowadziło akcję, której celem było zebranie prezentów dla wychowanków. W efekcie dzieci otrzymały prezenty, o jakie prosiły w listach do Świętego Mikołaja.

 

„Mikołajki z Lubiczem” - impreza mikołajkowa dla wszystkich dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, która została zorganizowana z hotelem Grand Lubicz.

 

,,Zobacz lepszą przyszłość" - projekt realizowany wspólnie z Fundacją Przyjaciółka. Wszystkie nasze dzieci zostały poddane przesiewowym badaniom wzroku. Dziecku, u którego wykryto wadę wzroku, zostały wykonane nieodpłatnie okulary korekcyjne.

 

,,Wakacyjne podróże” - projekt zrealizowany wspólnie z domami dziecka w Zakopanem
i Giżycku. W ramach wakacyjnej wymiany w 2017 r. nasi wychowankowie w czasie wakacji odpoczywali w Zakopanem i Giżycku, natomiast my gościliśmy dzieci z tamtejszych domów
w naszych placówkach.

 

,,Kolorowe ogrody” - dzieci wspólnie z wychowawcami sadziły kwiaty na terenie naszych przydomowych ogródków. Kwiaty pozyskaliśmy od zaprzyjaźnionego sponsora.

 

 

Czas wolny

 

Bardzo istotnym aspektem oferty placówek działających w ramach Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce jest atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci. Centrum zapewniło dzieciom 2 wyjazdy wakacyjne w ramach wymiany: w dniach od 3 do 18 lipca 2017 r. do Zakopanego oraz od 3 do 17 lipca 2017 r. do Giżycka.

Organizowano również inne formy spędzania czasu wolnego:

 1. 20.01.2017 r. - wyjazd wszystkich dzieci do Gdyni do Centrum Eksperymentu i Oceanarium,

 2. 28.04.2017 r. - wyjazd do Warszawy na turniej piłki nożnej Nadzieja na Mundial,

 3. 30.06.2017 r. - wyjazd wszystkich dzieci do Gdańska na mecz Mistrzostw Europy Hiszpania - Portugalia (w nagrodę za udział w turnieju piłki nożnej Nadzieja na Mundial w całości opłacony i zorganizowany przez organizatora turnieju),

 4. 07.06.2017 r. - rejs kutrem po morzu w Ustce,

 5. 11.08.2017 r. - impreza integracyjno - edukacyjna w Ośrodku Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni Plus w Gajkach dla wszystkich naszych wychowanków,

 6. 17.09.2017 r. - udział naszych wychowanków w konkursie zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską w Ustce - Poszukiwanie Zaginionego skarbu, gra terenowa.

 7. cykliczne wyjścia do kina, kręgielni, pizzerii, Mc Donalda, na basen, do parku trampolin, na plac zabaw Dżungla Park, na lodowisko,

 8. plażowanie w okresie wakacji,

 9. wyjścia na grzybobranie, wędkowanie, wycieczki terenowe,

 10. udział w zajęciach na siłowni, w klubach piłkarskich, klubach sztuki walki.

 

Główne problemy

 

Głównym problemem w jednostce jest zbyt duża rotacja wychowawców, co nie sprzyja budowaniu więzi między wychowawcami i dziećmi. Występują trudności w znalezieniu pracowników na stanowiska wychowawców, ze względu na specyfikę pracy i niskie zarobki. Braki kadrowe powodują, że wychowawcy mają mało czasu na pracę indywidualną z dzieckiem. Wynika to z faktu małej atrakcyjności na rynku pracy. Zdarza się coraz częściej, że osoby zatrudniane traktują nasze placówki jako miejsce przejściowe.  Nowozatrudnieni pracownicy, jak również osoby pracujące kilka lat po znalezieniu lepszej oferty pracy odchodzą. Nie kryją, że wybrali ofertę bardziej atrakcyjną pod względem finansowym.

W ubiegłym roku podjęliśmy współpracę z Akademią Pomorską w Słupsku w celu zachęcenia studentów do odbywania w naszych placówkach praktyk zawodowych oraz świadczenia wolontariatu, co otworzy im drogę do zatrudnienia po ukończeniu studiów. Odbyły się dwa duże spotkania ze studentami w 2017 r. w listopadzie i grudniu. Niestety żaden ze studentów nie był zainteresowany współpracą.

Problemem, z którym w przyszłości należy się zmierzyć jest stan techniczny kotłów olejowych, którymi ogrzewane są: Dom przy Tetmajera oraz Dom przy Kochanowskiego
w Przewłoce. Na chwilę obecną kotły te funkcjonują, jednak w opinii firmy która prowadzi nadzór techniczny wynika, że kotły te są zużyte i należałoby zastanowić się nad ich wymianą lub dołączeniem się do instalacji gazowej, która jest doprowadzona do Przewłoki. Problem, który generuje również większe koszty zużycia oleju jest brak ocieplenia Domu przy Tetmajera.
W porównaniu do Domu przy Kochanowskiego, który jest ogrzewany tym samym paliwem różnica w kosztach jest znacząca. Tankowanie kotła olejem opałowym w Domu przy Kochanowskiego
w sezonie zimowym odbywa się raz w m-cu, natomiast tankowanie kotła olejem opałowym
w Domu przy Tetmajera w tym samym czasie odbywa się 2 razy w m-cu. przy jednakowej pojemność obu kotłów, która wynosi 638 litrów.

 

Kontrole

 

W okresie od 9 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r. kontroli poddana została placówka opiekuńczo-wychowawcza Dom przy Tetmajera w Przewłoce. Kontrola przeprowadzona była przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Kontrola przeprowadzona była w trybie zwykłym w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka i respektowania jego praw. Działalność placówki w zakresie podlegającym kontroli oceniono pozytywnie z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi do wykonania. Zalecenia dotyczyły: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum w sprawie zadań dyrektora (dotyczy zgłaszania dzieci do ośrodków adopcyjnych), ujednolicenia wzorów dokumentacji prowadzonych przez wychowawców, przeanalizowanie zasad i procedur panujących w placówce i wprowadzenie stosownych zmian (zasada odwiedzin, zasada podawania leków i procedura przyznawania kieszonkowego), zapewnienie stałego zespołu wychowawców, zobowiązanie koordynatora do uzupełnienia wykształcenia o studia podyplomowe, diagnozy psychofizyczne wychowanków sporządzać zgodnie z przepisami, analizować zachowania wychowanków i stosować się do zaleceń zawartych w diagnozach psychofizycznych dzieci, wykonać diagnozę specjalistyczną w przypadku gdy dziecko było świadkiem przemocy lub jej doświadczało, przeprowadzanie stosownych szkoleń dla pracowników. Wszystkie zalecenia zostały zrealizowane.

W dniach od 12 do 20 września 2017 r. przeprowadzana została kontrola w placówce opiekuńczo - wychowawczej Mieszkanie przy Jagiełły w Słupsku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zaleceń pokontrolnych kontroli, która miała miejsce w dniach od 1 do 16 września 2016 r. Wobec przeprowadzonej kontroli uznano, że wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

W dniu 14 sierpnia 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przeprowadziło kontrolę w Centrum, gdzie przedmiotem była realizacja obowiązku zgłaszania do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną. Wobec przeprowadzonej kontroli nie wniesiono żadnych uwag.

 

Wydatki Centrum

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wydatki Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci wyniosły 2.773.327,18 zł.

 

Wydatki Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci według poszczególnych kategorii obrazuje poniższa tabela.

 

Nazwa wydatku

Wykonanie w zł

Koszt na dziecko/na miesiąc

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

26.234,80

 

 

Świadczenia społeczne - KIESZONKOWE

20.444,50

27,10 zł

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.476.753,69

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

267.599,02

 

 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

806,08

 

 

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

96.276,52

 

 

Składki na Fundusz Pracy

28.548,85

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe

5.840,00

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

145.219,12

 

 

Zakup środków czystości

31.716,72

42,05 zł

 

Zakup materiałów do prac remontowych

6.944,42

 

 

Zakup odzieży

59.910,50

79,43 zł

 

Zakup środków żywności (dla 58,21 dzieci - bez dzieci przebywających w MOW i MOS)

196.211,50

280,90 zł/ 9,36 zł dziennie

 

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

14.943,29

19,81 zł

 

Zakup usług lekarskich

1.658,41

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

9281,94

12,30 zł

 

Zakup energii

79.057,10

 

 

Zakup usług remontowych

20.505,35

 

 

Zakup usług zdrowotnych

5.236,00

6,94 zł

 

Zakup usług pozostałych dla wychowanków : fryzjer, szewc, krawiec, wyjścia do kina , pizzerii, KFC, MCDonalda itp

19.870,87

26,34 zł

 

Przejazdy wychowanków

19782,25

26,24 zł

 

Pobyt dzieci w MOW i MOS (w tym pobyt i wyżywienie)

40.402,24

642,83 zł

 

Zakup usług - Ferie i wakacje wychowanków ( w tym pobyt, wyżywienie, atrakcje)

26.360,13

419,41 zł na dziecko/na wakacje i ferie łącznie/ 34,95 na miesiąc

 

Korepetycje

1 070,00 zł

 

 

Zakup usług pozostałych

57.835,91

 

 

Składki klasowe

10.109,50

13,40 zł

 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

14.134,32

 

 

Podróże służbowe krajowe

5.600,89

 

 

Różne opłaty i składki

6.680,08

 

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

57.657,67

 

 

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

9477,7

 

 

Szkolenia pracowników

1.286,90

 

 

Zakupy inwestycyjne - serwer

9.860,91

 

 

 

Sporządziła:

Edyta Kubaszewska - pedagog

w/z Dyrektora Centrum Administracyjnego

Domów do Dzieci

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kunikowska 19-07-2018 08:25:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kubaszewska 19-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kunikowska 05-10-2018 12:04:59