Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Regulamin Wynagradzania


Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 3/2017

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

PRACOWNIKÓW CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO

DOMÓW DLA DZIECI

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2009 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity z 2014 r. poz. 1786) oraz Kodeksu Pracy ustalam Regulamin Wynagradzania Pracowników Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce i w Słupsku z siedzibą w Ustce, dalej zwanym Centrum zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin wynagradzania pracowników Centrum, zwany dalej „regulaminem”, ustala:

 1. Wymagania kwalifikacyjne pracowników.

 2. Warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

 3. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego, specjalnego i innych dodatków takich jak: za pracę w porze nocnej, dodatków za pracę poza rozkładem czasu pracy w przyjętym dla danego pracownika,

 4. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda jubileuszowa.

 5. Regulamin obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

§ 2

 1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników określa wykaz stanowisk stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Dopuszcza się zatrudnienie na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 osoby nie spełniającej wymagań kwalifikacyjnych na to stanowisko, określonych niniejszym regulaminem, pod warunkiem spełnienia co najmniej minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 3. Osoba zatrudniona zgodnie z ust. 2 otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w najmniejszej kategorii zaszeregowania przewidzianego dla danego stanowiska do czasu uzyskania wymagań kwalifikacyjnych ustalonych w załączniku do Regulaminu.

 4. Zatrudnianie na poszczególne stanowiska osób nie spełniających minimalnych wymagań kwalifikacyjnych może nastąpić tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeśli w procesie otwartego i konkurencyjnego naboru nie zgłosił się żaden zainteresowany, albo zgłaszający się zainteresowany nie dawał rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYNAGRADZANIA

§ 3

Pracownikom przysługuje:

 1. Wynagrodzenie zasadnicze.

 2. Dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem.

 3. Dodatek funkcyjny, zgodnie z § 5 regulaminu.

 4. Dodatek specjalny, zgodnie z § 6 regulaminu.

 5. Dodatek za pracę w porze nocnej, zgodnie z § 7 regulaminu.

 6. Premia uznaniowa, zgodnie z § 8 regulaminu.

 7. Wynagrodzenie za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 8. Nagroda jubileuszowa, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem

 9. Nagroda z funduszu nagród, zgodnie z § 11 regulaminu.

 10. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

 11. Jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rent, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem.

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

§ 4

 1. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz przedmiotowy regulamin wynagradzania w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 2. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi.

 4. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje wypłatą wynagrodzenia zasadniczego w wysokości odpowiedniej do ustalonego w umowie czasu pracy.

DODATEK FUNKCYJNY

§ 5

 1. Ustala się następujące stanowiska, na których dodatek funkcyjny jest przyznawany:

a) główny księgowy

b) starszy wychowawca - koordynator

c) Wychowawca pełniący obowiązki koordynatora w czasie jego nieobecności

 1. Dodatek funkcyjny nie może być niższy niż 200,00 zł i wyższy niż 1000,00 zł.

 2. Dodatek funkcyjny przyznaje i jego wartość kwotową ustala dyrektor Centrum.

 3. Korzystanie z urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, dni wolnych od pracy za przepracowane nadgodziny nie pozbawia możliwości otrzymania dodatku funkcyjnego.

 4. Za okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego dodatek funkcyjny ulega pomniejszeniu w sposób proporcjonalny.

DODATEK SPECJALNY

§ 6

 1. Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikom z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może zostać przyznany dodatek specjalny przysługujący w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczający 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

 2. Podstawę przyznania dodatku, o którym mowa w pkt. 1 stanowi decyzja Dyrektora Centrum, w której określa się maksymalny czas, do którego dodatek się przyznaje.

 3. Korzystanie z urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, dni wolnych od pracy za przepracowane nadgodziny nie pozbawia możliwości otrzymania dodatku specjalnego.

 4. Za okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego dodatek specjalny ulega pomniejszeniu w sposób proporcjonalny.

DODATEK ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ

§ 7

 1. Pracownikowi Centrum wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 2. Dodatek za pracę w porze nocnej nie przysługuje:

a) pracownikowi zarządzającemu w imieniu pracodawcy zakładem pracy,

b) w konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

3. Dodatek za pracę w porze nocnej będzie wypłacany do 10-go następnego miesiąca.

PREMIA UZNANIOWA

§ 8

1. Zasady przyznawania i wypłacania premii określa regulamin premiowania, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

DODATKOWE ŚWIADCZENIA

§ 9

 1. Pracownikom przysługuje:

a) dodatek za wieloletnią pracę,

b) nagroda jubileuszowa,

c) jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy.

 1. Warunki wypłaty, wysokość oraz zaliczenie okresu pracy uprawniających do wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 1 określa ustawa o pracownikach samorządowych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 2. Za pracę wykonaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie zasadnicze ze stałymi składnikami wynagrodzenia ujętymi w umowie o pracę albo czas wolny w tym samym wymiarze na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych oraz Regulaminie Pracy jednostki w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

 3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych zostanie wypłacone do 10 - go następnego miesiąca.

§ 10

Pracownik ma prawo do otrzymania dodatkowego rocznego wynagrodzenia tzw. „13-stki”, po spełnieniu warunków określonych w przepisach dotyczących wypłaty tego wynagrodzenia.

NAGRODY

§ 11

 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się na dany rok kalendarzowy, fundusz nagród w wysokości 3% wynagrodzenia brutto.

 2. Dyrektor Centrum pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w Centrum może przyznać nagrodę uznaniową maksymalnie dwa razy do roku.

 3. Nagrody dla pracowników Centrum przyznawane są z funduszu nagród lub w przypadku posiadania dodatkowych środków na sfinansowanie tego rodzaju składnika wynagrodzenia.

 4. Nagroda może być przyznana pracownikom, w szczególności w następujących sytuacjach:

 1. wysokiej oceny wyników pracy pracownika, jego zaangażowania w rozwój usług i zadań realizowanych przez Centrum,

2) podejmowania przez pracowników inicjatyw w zakresie poprawy funkcjonowania jednostki lub ograniczających wydatki jednostki,

3) wykonywania zadań o dużym stopniu złożoności i trudności,

4) wydajności i operatywności w pracy,

5) dyspozycyjności pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań zawodowych objętych zakresem obowiązków pracownika,

6) wykonywania dodatkowych zadań wykraczających poza zakres czynności pracownika,

7) podejmowania inicjatyw w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków
na funkcjonowanie jednostki.

8) udział w wyjazdach, koloniach wakacyjnych , feryjnych itp.

 1. Kryteria określone w ust. 4 nie muszą być spełnione łącznie.

 2. Do otrzymania nagrody uprawniony jest pracownik, który przepracował w CA co najmniej 3 miesiące.

 3. O przyznaniu nagrody pracownik jest informowany w formie pisemnej. Kopię pisma załącza się do akt osobowych pracownika.

 4. Nagroda pieniężna zgodnie z Kodeksem Pracy i Regulaminem Pracy Jednostki nie może być przyznana w okresie 12 miesięcy od chwili kiedy pracownik:

1) dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych,

2) został ukarany karą porządkową określoną w art. 108 Kodeksu pracy,

 1. uzyskał negatywną ocenę okresową pracownika samorządowego.

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA

§ 12

Z wynagrodzenia pracownika podlegają potrąceniu:

 1. świadczenia o których mowa w art. 87 Kodeksu Pracy w tym nierozliczone w terminie zaliczki - autowypłaty,

 2. kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy,

 3. należności z tytułu składek na rzecz PZU, PKZP i innych.

ROZLICZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

§ 13

Do należności pracowników z tytułu podróży służbowej stosuje się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) oraz wewnętrzne przepisy jednostki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy: ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy.

§ 15

Każdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany z niniejszym regulaminie, co potwierdza w pisemnym oświadczeniu, które jest włączane do jego akt osobowych.

§ 16

Tekst regulaminu jest stale dostępny do wglądu pracownikom w komórce kadrowej. W razie wątpliwości odnośnie spraw regulowanych w regulaminie osobą uprawnioną do udzielenia pracownikom wyjaśnień jest Dyrektor Centrum.

§ 17

Regulamin wchodzi w życie po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w ramach Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w terminie od 01 kwietnia 2017 r.


Załącznik nr 1

do Regulaminu wynagradzania

pracowników Centrum z dnia ………………

Tabela określająca kwalifikacje pracowników, poziom wynagrodzeń i dodatków

Lp.

Stanowisko

Poziom wynagrodzenia

zasadniczego

Minimalne wymagania

kwalifikacyjne

Wymagany

staż pracy

(w latach)

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze

Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze

Dodatek dla pracownika socjalnego

Dodatek

specjalny

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1.

Zastępca dyrektora

XVII - XX

wg odrębnych przepisów

wg odrębnych przepisów

1600

5500

2

Główny księgowy

XVI - XIX

wg odrębnych przepisów

wg odrębnych przepisów

1.550

5.000

z tyt. okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań

Stanowiska urzędnicze

3

Główny specjalista

XII - XIX

wyższe

5

1.550

3.800

z tyt. okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia zadań

dodatkowych

4

Starszy specjalista

X - XIII

wyższe

5

1.280

3.400

5

Specjalista

VIII - XI

wyższe

4

1.240

3.100

Starszy księgowy

VII - X

średnie

4

1.220

3.000

Samodzielny referent

VII - X

wyższe

2

1.220

3.000

Księgowy

VI - IX

średnie

2

1.200

2.900

Starszy referent

VI - IX

wyższe

-

1.200

2.900

Referent

V - VIII

średnie

-

1.180

2.800

Stanowiska pomocnicze i obsługi

Psycholog

Pedagog

XVI - XIX

wg odrębnych przepisów

3

1.550

5.000

z tyt. okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań

Starszy wychowawca - koordynatora (lider)

XVI - XIX

wg odrębnych przepisów

5

1.550

5.000

Starszy wychowawca

XV - XVIII

wg odrębnych przepisów

4

1.500

4.600

Starszy specjalista pracy socjalnej

XIV - XVII

wyższe wg odrębnych przepisów/dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

5

1.450

4.300

art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej

Wychowawca

XIV - XVII

wg odrębnych przepisów

2

1.450

4.300

Specjalista pracy socjalnej

XIII - XVI

wyższe wg odrębnych przepisów/dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

3

1.400

4.000

art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej

Młodszy wychowawca

XIII - XVI

wg odrębnych przepisów

-

1.400

4.000

Starszy pracownik socjalny

XII - XV

wg odrębnych przepisów

5

1.350

3.800

art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej

Starszy opiekun dziecięcy

XII - XV

wg odrębnych przepisów

1.350

3.800

Pracownik socjalny

XI - XIV

wg odrębnych przepisów

-

1.300

3.600

art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej

Opiekun dziecięcy

XI - XIV

wg odrębnych przepisów

1.300

3.600

Aspirant pracy socjalnej

IX - XII

średnie

-

1.260

3.200

Młodszy opiekun

V - VIII

średnie

-

1.180

2.800

Kierowca samochodu osobowego

V - VIII

wg odrębnych przepisów

-

1.180

2.800

Konserwator

V - VIII

Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku / średnie

1.180

2.800

Pomoc administracyjna

III - VI

średnie

-

1.140

2.600

z tyt. okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań

Sprzątaczka

I-IV

podstawowe

-

1.100

2.400


Załącznik nr 2

do Regulaminu wynagradzania

pracowników Centrum z dnia ………………..

REGULAMIN PREMIOWANIA

PRACOWNIKÓW CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO

DOMÓW DLA DZIECIU

§ 1

Regulamin określa zasady i warunki premiowania oraz stanowi podstawę do wypłaty premii pracownikom zatrudnionym w ramach umowy o pracę.

§ 2

1.Podstawę przyznania premii stanowi decyzja Dyrektora Centrum, po uzgodnieniu

z Głównym Księgowym , w ramach posiadanych środków.

2. Premia ma charakter uznaniowy.

3. Wysokość premii przysługuje w kwocie do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

4. Premia przysługuje pracownikom na stanowiskach pomocniczych i obsługi

5. Dla pracowników administracji premia uznaniowa nie przysługuje.

§ 3

Warunkiem przyznania premii jest:

1. rzetelne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności i bieżąco

wydawanych poleceń,

2. wykonywanie obowiązków służbowych w rozmiarze szerszym niż przewiduje zakres

czynności,

3. podnoszenie wydajności i jakości pracy oraz szczególne przyczynianie się do usprawnienia

funkcjonowania Centrum,

4. przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

5. przestrzeganie regulaminu pracy.

7

8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kunikowska 08-09-2017 14:01:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aurelia Anioł 08-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kunikowska 08-09-2017 14:01:30